SCHAR TURKEY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Dr. Schar Turkey Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Dr. Schar veya Şirket) olarak, kişisel verilerinizin korunmasına yoğun hassasiyet göstermekte ve önem vermekteyiz. Bu bilinçle, Dr. Schar ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak işlemekteyiz. Dr. Schar Turkey Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, KVKK’nda tanımlı şekli ile, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı amaç ve yöntemlerle, mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde, imha gerekliliklerine ve sürelere uyarak, özenle ve dikkatle işlemektedir;

 1. Veri Sorumlusu ve İrtibat Kişisi

 

Veri Sorumlusu           : Dr. Schar Turkey Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

 

Adres                                : Battalgazi Mahallesi Gülgoncası Sokak Aytop Sitesi H-Blok Apt. No:2 H28/1 Sultanbeyli/İstanbul

 

E-mail                                : muhasebe@drschar.com

 

Telefon                              : +90 216 6690133 / +90 216 6690134

 

İrtibat Kişisi                    : Hande Telçeken

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, Toplanma Yöntemi ve İşlenmesi

Müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, tedarikçi yetkililerimizin, tedarikçi çalışanlarımızın, çalışanlarımızın, stajyerlerimizin, çalışan adaylarımızın, şirket yetkililerimizin, hissedarlarımızın, iş ortaklarımızın, iş birliği içinde ya da ilişkide olduğumuz firma ve kurum çalışanlarının, ziyaretçilerimizin ve sair 3. kişilerin, uhdemizde bulunan kişisel verileri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu Uluslararası Sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatlar çerçevesinde, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz ilgili birimleri, iletişim formları, telefon görüşmeleri, elektronik uygulamalar, yazılımlar, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta, sosyal medya ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak Şirketimiz tarafından toplanabilecektir, işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nun 5. ve 6. Maddelerinde ve Tebliğ’de belirtilen kişisel veri işleme şartları ve kapsamında, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenecektir;

 1. Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
 2. Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

iii. Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 1. Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 2. Ücret Politikasının Yürütülmesi
 3. Talep / Şikayetlerin Takibi

vii. Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

viii. Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 1. Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 2. İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 3. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

xii. İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

xiii. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

xiv. İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 1. Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

xvi. Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

xvii. Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

xviii. Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

xix. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 1. Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

xxi. Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

xxii. Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

xxiii. Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

xxiv. Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

xxv. Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

xxvi. Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

xxvii. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

xxviii. Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

xxix. Ücret Politikasının Yürütülmesi

xxx. Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

xxxi. Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

xxxii. Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

xxxiii. Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

xxxiv. Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

xxxv. İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

xxxvi. Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan ilgili tüm mevzuata uygun olarak, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; hissedarlarımıza, üst yönetimimize, tedarikçilerimize, çalışanlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, yurt içinde veya yurt dışında gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine aktarılabilecektir.

 1. Verilerin Saklanması ve Silinmesi

Şirketimiz, işlediği kişisel verileri, ilgili mevzuatta veya ilgili mevzuata aykırı olmamak kaydıyla Şirket prosedürlerinde ve Şirket politikalarında belirlenen sürelerde saklamaktadır.

Mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklamaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler şirket prosedür ve politikalarında tanımlanan metotlar ile silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 1. Veri Sahibi Olarak Haklarınız

6.1. KVKK’nun 11. maddesi çerçevesinde,

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 1. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 2. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 3. KVKK mevzuatında ve sair mevzuatlarda öngörülen şartlar çerçevesinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

vii. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

viii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 1. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Yukarıdaki haklarınızı kullanabilmek için, Veri Sahibi olarak, ilgili Başvuru Formu’nu;

“Battalgazi Mah. Gülgoncası Sokak Aytop Sitesi H-Blok Apt. No:2 H28/1 Sultanbeyli/İstanbul” adresine, ıslak imzalı olarak, başvuru konusuna ilişkin bilgi ve belgeler ile şahsen ya da posta yoluyla veya Noter aracılığıyla,

Formu taratarakmuhasebe@drschar.com adresine Dr. Schar’a bildirilen ve Dr. Schar nezdinde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz üzerinden elektronik posta aracılığıyla,

Formu taratarak drschar@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta adresiniz üzerinden, elektronik posta aracılığıyla, ulaştırabilirsiniz.

6.2. Yaptığınız başvuru, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve Şirket’e ulaşmasından itibaren her halükârda en geç 30 gün içerisinde, ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifeye göre ücret talep edilebilir. Kişisel veri sahibi olarak, başvurunuzun reddedilmesi, gereğinin yerine getirilmemesi, verilen cevabın tarafınızca yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren 30 gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde Kurul’a başvurabilirsiniz.

Dr. Schar Turkey Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi